ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "GŁOS DLA ŻYCIA"

Fundacja "Głos dla Życia" powstała dnia 7 grudnia 1991 r. Do jej zadań statutowych należy m.in.:

 • prowadzenie szeroko rozumianych działań promocyjnych i edukacyjnych na rzecz obrony życia, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz profilaktyki uzależnień
 • rozwijanie różnych form poradnictwa w zakresie obrony życia i spraw rodziny
 • pomoc matkom brzemiennym i samotnym rodzicom w sytuacjach trudnych
 • dążenie do udoskonalenia procedur adopcyjnych i ożywienie troski społeczeństwa o dzieci pozbawione rodziny
 • promocja zdrowia prokreacyjnego
 • troska o rodziny wielodzietne i pomoc dla nich w trudnych sytuacjach życiowych
 • działalność wydawnicza, przede wszystkim wydawanie dwumiesięcznika "Głos dla Życia"

Fundacja współpracuje z władzami samorządowymi miasta Poznania, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z Kościołem katolickim oraz organizacjami pozarządowymi.

Największe osiągnięcia Fundacji

 • wydawanie od maja 1991 r. ogólnopolskiego magazynu "Głos dla Życia", który jest oficjalnym organem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (6 numerów rocznie).
 • wydawanie książek, informatorów, broszur, ulotek i plakatów o tematyce rodzinnej, obrony życia, profilaktyki uzależnień itp.
 • inicjatywa opracowania programu pomocy dziecku poczętemu i jego matce w Archidiecezji Poznańskiej
 • utworzenie diecezjalnego Funduszu Obrony Życia oraz Archidiecezjalnej Poradni Rodzinnej w Poznaniu
 • kampanie społeczne, promocyjne i edukacyjne na rzecz rodziny, matki i dziecka
 • prowadzenie warsztatów dla dorosłych i młodzieży w zakresie obrony życia, przeciwdziałania uzależnieniom, seksualności, rodziny itp.
 • działalność na rzecz rodzin wielodzietnych
 • prowadzenie poradni psychologicznej ogólnodostępnej i bezpłatnej

Od 1999 r. Fundacja "Głos dla Życia" działa na rzecz rodzin wielodzietnych. W tym zakresie mieści się m.in.:

 • opracowanie "Raportu o sytuacji rodzin wielodzietnych miasta Poznania" i "Raportu na temat sytuacji rodzin wielodzietnych w Poznańskim Powiecie Ziemskim"
 • opracowanie i wydawanie kolejnych edycji "Informatora dla rodzin wielodzietnych"
 • wieloletnia współpraca z podmiotami samorządowymi w programach pomocowych i edukacyjnych na rzecz rodzin wielodzietnych
 • działalność promocyjna i edukacyjna w społeczeństwie w celu uświadamiania roli i wartości społecznej rodzin wielodzietnych (m.in. kampania społeczna "Rodzina wielodzietna - dobry wybór!")
 • opracowanie i realizacja programu "Patronat nad rodziną" - programu wsparcia materialnego rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji życiowej
 • bogate doświadczenie w realizacji programów pomocowych, skierowanych do rodzin wielodzietnych
 • pozyskiwanie sponsorów, tzw. Patronów, wspierających finansowo konkretną rodzinę wielodzietną
 • współpraca z wszelkimi podmiotami komercyjnymi, wspierającymi okolicznościowo lub systematycznie rodziny wielodzietne

Rezultaty dotychczasowej pracy i wypracowane narzędzia badawcze pozwalają na postawienie diagnozy o sytuacji rodzin wielodzietnych w Poznaniu i powiecie poznańskim oraz prowadzenie odpowiednich działań.

NASI PATRONI

zdjecie logo

logo wojewoda1

 

archidiecezja 1

logo3

Początek strony